[પાછળ]
મન મતવાલું માને શેણે?

મન મતવાલું માને શેણે?            
ઘાવ ઝીલે એ વજ્જરના ને ભાંગી પડે મૃદુ વેણે:
            મન મતવાલું માને શેણે?

સાત સમંદર પાર કરે ને ડૂબે ઝાકળબિન્દુ;
અગ્નિભડકે બળે નહિ એ સળગે શીતલ ઈન્દુ.
ઉગ્ર તૃષા ઓલાશે ક્યાંથી છો ઘન વરસે નેણે:
            મન મતવાલું માને શેણે?

ગિરિવર સરખો બોજ ઉઠાવે, પુષ્પ તળે કચડાતું;
ઝેર ઘૂંટડા જીરવી જઈને અમી છલોછલ પાતું-
આપ ભવોભવ એ નિષ્ઠુરને દીધી વેદના જેણે:
             મન મતવાલું માને શેણે?
-જયંત પલાણ
[પાછળ]     [ટોચ]