[પાછળ] 
નવાનગરની વહુઆરુ તારો ઘૂમટો મેલ

નવાનગરની વહુઆરુ તારો ઘૂમટો મેલ.

વડવાઈઓની વચમાં જોને નીસરી નમણી નાગરવેલ,
હે જી તારો ઘૂમટો મેલ.

તાળા નંદવાણાં ને પીંજરાયે ઊઘડ્યાં,
સૂરજને તાપે જો સળીયાઓ ઓગળ્યાં.
ચંપકવર્ણી ચરકલડી તારે ઊડવું સે,

નાહોલિયાને વીંઝણે તારા હૈયાને શેઢે નમતી હેલ.
હે જી તારો ઘૂમટો મેલ.

વાયરે  ચડીને   ફૂલ  રૂમઝૂમતાં,
વગડે  વેરાયા  ફાગણનાં  ફૂમતાં.
ફૂલડે રમતી ફોરમડે તારું ફળીયું મેલ,

સપનાં લ્હેરે રમતી તારી નીંદર-નાવડી આઘી મેલ,
હે જી તારો ઘૂમટો મેલ.
-ઈન્દુલાલ ગાંધી

ક્લીક કરો અને સાંભળો પરાગી પરમારના
સુરીલા કંઠે રસિકલાલ ભોજકનું અનોખું સ્વરાંકનઃ


 [પાછળ]     [ટોચ]