[પાછળ]
હૈયાની ઠકરાત

દૂધે  ધોઈ ચાંદની,  ચાંદનીએ  ધોઈ રાત,
એવામાં જો મળે તો વ્હાલમ, માંડુ રે એક વાત.

અડધું પિંજર હેમ મઢ્યું ને અડધું રૂપે સહોય,
એમાં બે અલબેલાં પંખી, અલગ રહીને રોય.
વાત સમજ  તો વ્હાલમ,
ચાંદ-સૂરજની દઉં સોગાત.

વનવગડે એક વાટ ને વાટે ઊગ્યાં રાન ગુલાબ,
વણચૂંટ્યે વીણી લેવાની મળી છે અમને છાબ.
ભેદ સમજ તો તને વસાવું,
કીકીમાં     રળિયાત.

મગથી ઝીણાં મરી, ઓ વ્હાલમ, સૌથી ઝીણી રાઈ,
એથી નાજુક ચીજ, નરી આંખે જે ના દેખાઈ;
દાખવ તો  ઓ પિયુ!
તને દઉં હૈયાની ઠકરાત.
-હરીન્દ્ર દવે
[પાછળ]     [ટોચ]