[પાછળ] 
ગુજરાતી વાણી રાણીનો વકીલ

સ્વદેશ સુધારવાની સભાનો છું સભાસદ,
સુબોધક સજ્જનોના સાથમાં સામીલ છું;

ચૌટામાં લુંટાણી મહારાણી ગુજરાતી વાણી,
જાણી તેનું દુઃખ ઘણો દિલગીર દિલ છું;

હિંદી ને મરાઠી હાલ, પામી છે પ્રતાપ પ્રૌઢ,
સ્વદેશી શિથિલ રહી, તે દેખી શિથિલ છું;

કહે દલપતરામ રાજા અધિરાજા સુણો,
રુડી ગુજરાતી વાણી રાણીનો વકીલ છું.

વાણી ગુજરાતી રૂડી રાણી જાણી આજ,
હું વજીર તેનો બની કરું તેનું શુભ કાજ.
-દલપતરામ
 [પાછળ]     [ટોચ]