[પાછળ] 
ચાલ, ફરીએ!

ચાલ, ફરીએ!              
માર્ગમાં જે જે મળે           
       તેને હૃદયનુ વ્હાલ ધરીએ!

બહારની ખુલ્લી હવા          
       આવે અહીં, ક્યાં લૈ જવા?
        જ્યાં પંથ નવા, પંથી નવા;
એ સર્વનો સંગાથ છે તો         
        નિત નવા કૈં તાલ કરીએ!

એકલા રહેવું પડી?           
         આ સૃષ્ટિ છે ના સાંકડી!
          એમાં મળી જો બે ઘડી
ચ્હાવા વિષે, ગાવા વિષે; તો       
         આજની ના કાલ કરીએ!
               ચાલ ફરીએ!

-નિરંજન ભગત
 [પાછળ]     [ટોચ]