[પાછળ]
નળ સરોવર : એક શબ્દ-ચિત્ર

અકંપ મૌન કોઈનું ક્ષિતિજની પાર વિસ્તર્યું
ઊભું ઊભું તિમિરનું ઘાસ સૂર્ય ડૂબતો જૂએ

હલેસું હાથ હાલતાં ન શબ્દ કોઈ ઉદ્ભવે
ધૂંવાંફૂવાં વિચારનાં ઊડી રહ્યાં છે પક્ષીઓ

ચળકતું સૂર્ય-તેજ-બિંબ સ્થિર નીર દર્પણે
ગહન અહીં કશું નથી સપાટી એ જ સર્વ છે

(તા. ૨-૧૧-૧૯૬૭)             
-આદિલ મન્સૂરી
[પાછળ]     [ટોચ]