[પાછળ]
હલેસાં! હલેસાં! હલેસાં! હલેસાં!

હલેસાં,  હલેસાં,  હલેસાં,  હલેસાં!
ધસો હાં! ખસો ના! ખલાસી હલેસાં!
હિંમતે મરદાં, મદદે ખુદા હો હલેસાં!
મથો સાથે, વિખુટા ન જૂદા, હલેસાં!

વહાણ ચડ્યું ખરાબે, ખરાબે હલેસાં!
આવી અટક્યું ખડકે આ હાલે હલેસાં!
સઢો  સહુએ સંકેલો સપાટે  હલેસાં!
દોર ખેંચો ખૂબ ધીંગા ઝપાટે હલેસાં!

થાક્યો માલમ સુકાની! ન થાકો! હલેસાં!
નાખૂદા મુંઝાયો!  ન થાકો!  હલેસાં!
દરિયો ફૂંકે આ સામો ના બ્હીજો હલેસાં!
નાંગર નાખો છિપાવો ના બ્હીજો હલેસાં!

મોજાં મારે ઉછાળા આ ચાલ્યા હલેસાં!
કકડે કડડડ પાટીયાં આ ચાલ્યા હલેસાં!
કામ બળનું ના! કળનું જુવાળે, હલેસાં!
છૂટ્યું સરરસટ વહાણ આ કાળે હલેસાં!

હિંદ વહાલો આ તંત્રે ઘુંચાયો-હલેસાં!
સુસમાજે ભાઈ આજે ઘુમાયે-હલેસાં!

(રા.વિ. પાઠક સંપાદિત ‘કાવ્ય સમુચ્ચય’ ભાગ-૧, પૃષ્ઠ ૧૨૩)

હરિલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ
[પાછળ]     [ટોચ]