[પાછળ]
હૃદયની આજ્ઞા એક ને... જીવ આખો તો જાણે મારો કુટુંબ કુટુંબ જલ્પે છે. ભવસાગરનો એ મુજ પહેલો આરો કઈ દિશામાં હવે શોધું? અરેરે! પણ હૃદયની આજ્ઞા એક ને ચરણનાં ચાલવાં બીજાં. આમ ન જાવ કહું તો યે પગલાં વળે છે એ દિલ દાખવી દિશામાં. જમણું નયન સ્વર્ગ જુવે ને ડાબું નયન નરકતમિસ્ત્રા. ઘડીકનાં હસવાં ને ઘડીકનાં રડવાં. આશાઓ અમૃતની ભરી અને અનુભવો લીલાં ઝેરના; એ જીવન કેટલું નભશે? આત્મા અશ્રુ સારે ને મુખે મરકલડાં; એ આનન્દના ઉત્સવ કેટલા કાલના? કોઈ સમજાવશો-સમજાવશો મને કે અન્તરની ઓછપો ક્યાંથી ઉતરે છે? આંસુના ઊભરાં આવે અમથાં અમથાં એ શાથી શમતા હશે? પ્રભો! (ઈન્દુકુમાર ભાગ-૧ પ્રવેશ-૬) -મહાકવિ નાનાલાલ
[પાછળ]     [ટોચ]