[પાછળ] 
ઘૂવડનો જૂનો ચાલ

ઘૂડ કહે ઘણો જૂનો ચોખો છે અમારો ચાલ,        
        દુનિયાને  જૂની  રીત  અમારે  દેખાડવી;
સૃષ્ટિ સરજાયા પહેલે સમે ક્યાં સૂરજ હતો,        
        એ તો થયો નવો, નવી રીત નહિ પાડવી;
હોય જાતે હલકા તે આધુનિક રીત રાખે,        
        ઉત્તમ  જાતિએ  નવી  રીતને  નસાડવી;
જુઓ કેવી જગતમાં ઉત્તમ અમારી જાત,         
        દિવાકર દેખી નહિ  આંખ જ ઉઘાડવી.

-દલપતરામ
 [પાછળ]     [ટોચ]