[પાછળ] 
ખાલી ખભે ખેપ ખેડશું ખાસી

આવી ચડ્યાં અમે દૂરનાં વાસી,
પ્રથમીની અમે પ્રીતનાં પ્યાસી;
મનખે  મનખે  ધામ ધણીનું–
એ જ મથુરાં ને એ જ રે કાશી;
        ભોમકાના  ભમનાર  પ્રવાસી.

સંત મળ્યાં તેનું સાંઈડું લીધું,
ને શઠ મળ્યા તેને ગઠડી દીધી;
અમે લૂંટાવીને લાભિયાં ઝાઝું!
ખાલી ખભે ખેપ ખેડશું ખાસી;
        ભોમકાના  ભમનાર  પ્રવાસી.
 
વેમાનની અમે વાટ ન જોતાં,
વૈંકુઠને કાજ આંસુ ના ખોતાં;
પેદલ ચાલતાં ચાલતાં મા'લતાં,
ભમવા  નીસર્યાં  લખચોરાશી.
        ભોમકાના  ભમનાર  પ્રવાસી.

થિર મુકામમાં જંપ વળે ના,
વાટ ને ઘાટના જીવ આ પ્યાસી;
ધરતીના કણ કણમાં તીરથ–
એનાં  અમે   પરકમ્માવાસી.
        ભોમકાના  ભમનાર  પ્રવાસી.

-બાલમુકુન્દ દવે
 [પાછળ]     [ટોચ]