[પાછળ] 
સાચા શબદના પરમાણ

આપ કરી  લે  ઓળખાણ
એ સાચા શબદના પરમાણ
સાકર કહે નહિ હું છું મીઠી
વીજ ન પૂછે મુજને દીઠી?
મોત બતાવે ન યમની ચિઠ્ઠી
પેખ્યામાં   જ   પિછાણ

કોયલ  ટહુકારે  આંબાડાળે
અંગ ન તોડે,  કંઠ ન વાળે
ગંગા વહેતી  સમથળ  ઢાળે
ખેંચ  નહિ,  નહિ  તાણ
એ સાચા શબદના પરમાણ

ફૂલ ખીલે નિત નવ જેમ ક્યારે
શ્વાસ લિએ ને સૌરભ સારે
અંતરથી  એમ  ઊઠે  ત્યારે
વહે    સ્વયંભુ    વાણ
એ સાચા શબદના પરમાણ

-મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’
 [પાછળ]     [ટોચ]