[પાછળ]
ચાલ, સાથે બેસી કાગળ વાંચીએ

ચાલ, સાથે બેસી  કાગળ વાંચીએ,
વીત્યાં  વર્ષોની પળેપળ  વાંચીએ.

છે બરડ કાગળ ને ઝાંખા અક્ષરો,
કાળજીથી ખોલીને  સળ  વાંચીએ.

પત્ર સૌ પીળા પડ્યા તો શું થયું?
તાજે તાજું છાંટી ઝાકળ વાંચીએ.

કેમ તું રહી રહીને અટકી જાય છે?
મન કરી કઠ્ઠણ ને આગળ વાંચીએ.

પત્રના શબ્દો ચહેરાઈ ઝાંખા થયા,
આંખથી લુછી લઈ જળ, વાંચીએ.

લ્યો, ટકી રહી છે હજી થોડી સુવાસ,
શ્વાસમાં  ઘુંટીને  પીમળ  વાંચીએ.

માત્ર આ પત્રો સીલકમાં રહી ગયા,
કંઈ નથી આગળ તો પાછળ વાંચીએ.

-ભગવતીકુમાર શર્મા ક્લીક કરો અને સાંભળો મનહર ઉધાસની સુંદર રજૂઆતઃ
[પાછળ]     [ટોચ]