[પાછળ] 
કાનુડાને બાંધ્યો છે...

કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે          
        બાળુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે

કોમળ આ અંગ પરે કાપા પડે છે જેવાં      
          આંગળીથી માખણમાં આંક્યાં;
નાનકડાં નેણ થકી ઝરમર ઝરે છે જેવાં     
           ઢળતાં શીકેથી દહીં ઢાંક્યાં;

એનાં હોઠ બે બીડાયાં હજી તોરે         
         કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે
કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે         
         બાળુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે

માથેથી મોરપિચ્છ હેઠે સર્યું ને સરી        
             હાથેથી મોગરાની માળા;
આંખેથી કાજળ બે ગાલે જઈ બેઠું        
         કાનકુંવર શું ઓછા હતા કાળા?

કોઈ જઈને જશોદાને કહો રે          
         કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે
કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે         
         બાળુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે

-હરીન્દ્ર દવે

ક્લીક કરો અને સાંભળો
કવિના જ સ્વરમાં કાવ્યપઠન

 ને સાંભળો અમર ભટ્ટના સ્વરમાં
એક કાર્યક્રમમાં તેની સુંદર રજૂઆતઃ

 [પાછળ]     [ટોચ]