[પાછળ]
એ તપેલી છે!

આગ કરતાંય ભૂખ વસમી છે
એટલું શાસ્ત્ર એ ભણેલી છે

જેમ ચડ્યું’તું કોઈ સૂળી પર
એમ ચૂલા  ઉપર ચડેલી છે

ઠારવાની  છે  આગ કોઈની
એ જ કારણથી એ તપેલી છે

ઠામ ઘસનાર બાઈની  સાથે
રોજ છાનું છૂપું  રડેલી  છે

એને ખુદની દિશા જડેલી છે
એ  પરત કાંઠેથી વળેલી છે

-સ્નેહી પરમાર

[પાછળ]     [ટોચ]