[પાછળ]
સિંહને જોઈને

એ છલંગ, એ જ ન્હોર, નેત્રમાંય એ જ તેજ, એ જ તોર, એ ઝનૂન, એ જ તીક્ષ્ણ દંત છે ચહંત એ જ ખૂન, પૌરુષે પ્રપૂર્ણ એ જ રોમ રોમ, રે, પરંતુ ચોગમે નથી વિશાળ વન્યભોમ. પિંજરે પૂરી તને જણાવશું, સમાજની કળા બધીય, સભ્યતા ભણાવશું, અને બધાય માનવી અમે થશું તને જ જોઈ જોઈ સભ્યતા થકી પશુ.

-નિરંજન ભગત
[પાછળ]     [ટોચ]