[પાછળ]
સ્મારક
(છંદઃ પૃથ્વી)
લઉં ફૂલછડી? સુગંધમય પાંખડી?  કે ઘડી
શિલા શકલને અબોલ વદને ય વાચા દઉં?
વિરાટ  નભમાળથી  ચકચકંત  તારા  લઉં,
ધરું ચરણમાં?  પળેપળ રચું નવી  દીવડી?
સહસ્ત્રકિરણાવલિરચિત   દીપતી   રાખડી
થકી ગ્રથિત  વિશ્વનાં પરમ  પંચતત્ત્વો  સહુ
તણા અચલ ચિત્રની જ  સ્મૃતિ એક તારી ચહું;
કિયું રચું કહે ? અનંત યુગરાજથી યે વડી!

હતી રમતીઆળ તું — સરલ શાંત ગંગોદક —
સદા  પતિતપાવની,  કમલરેખ શી  વિસ્તરી,
વહી ઘનગંભીર  નિત્ય મુજ જીવને  નિર્ઝરી,
ઊડંત જગતાતની અતિ વિશાળ કો કલ્પના
સમી, તુજ મસે કઈ નવીન હું રચું ભાવના?
‘ઈલા’ શબદ એક એ જ નથી ભવ્ય શું સ્મારક?
-ચંદ્રવદન ચીમનલાલ મહેતા
[પાછળ]     [ટોચ]