[પાછળ]
અહો! પુષ્પ પુષ્પે પ્રગટ
(ઝૂલણા)
અહો! પુષ્પ પુષ્પે પ્રગટ પ્રેમલિપિ!
દિશાએ દિશાએ રહે દિવ્ય દીપી!

તૃણ તણે અંકુરે પ્રેમભાષા સ્ફુરે,       
       કોમળા  અક્ષરોમાં   લખેલી;
વાડીએ, ઝાડીએ, ખેતરે, કોતરે,       
       વાદળીપિચ્છમાં    આળખેલી.
       અહો! પુષ્પ પુષ્પે પ્રગટ પ્રેમલિપિ!
       દિશાએ દિશાએ રહે દિવ્ય દીપી!

પંખીની હારમાં,  સરિતની ચાલમાં,     
        સિન્ધુના  ઉછળતા  જળતરંગે;
એ જ ગાથા લખી ભવ્ય ગિરિશ્રેણીમાં,    
       તારકાંકિત  નિશાને   ઉછંગે.
       અહો! પુષ્પ પુષ્પે પ્રગટ પ્રેમલિપિ!
       દિશાએ દિશાએ રહે દિવ્ય દીપી!

તરુણ જનની કુખે, અરુણબાલક મુખે,     
        સ્મિતપીંછીથી રચી પ્રણયરૂપી;
મૃત્યુની લેખણે,  વૃદ્ધ રોગી  તણે,    
       મુખ લખી કારુણી એ અછૂપી.
       અહો! પુષ્પ પુષ્પે પ્રગટ પ્રેમલિપિ!
       દિશાએ દિશાએ રહે દિવ્ય દીપી!

ઊલટતા નાશમાં, પલટતી આશમાં      
       અગનઝાળે ગૂંથી ચીપી ચીપી;
ભૂત ને ભાવિના ભવ્ય ભાવાર્થમાં     
       ભભકતી અજબઘેરાં  અમી પી.
       અહો! પુષ્પ પુષ્પે પ્રગટ પ્રેમલિપિ!
       દિશાએ દિશાએ રહે દિવ્ય દીપી!
(ઑગસ્ટ ૧૯૩૨)               

-ઉમાશંકર જોશી
ક્લીક કરો અને સાંભળો
ગાર્ગી વોરાની સુંદર રજૂઆતઃ

[પાછળ]     [ટોચ]