[પાછળ]
નરી સરલતા
નરી સરલતા કોણ પૂજશે?
નથી તેજ, નથી તરંગ: 
શાંત, વિમલ, વિરલ, રમ્ય:
તુજ મુખ શું ભર્યું સૌમ્ય, મુજ લાડિલી!

અલૌકિક નીલ પટ સંધ્યા લઈને
પ્રશાંત નિદ્રિત બાલ પ્રભાત
અંતરિક્ષના રંગ ધરી સૂતું
તુજ નયન સમા જલહૃદયે, મુજ લાડિલી!

એ સુંદરતા કોણ નિરખશે ?
કોણ સમઝશે? કોણ સુહવશે?
કોણ નીર ચંચુ ત્યાં ભરશે?
-અનિમેષ, અકલ ગહન સૌંદર્ય:
તુજ નયનમાં ઊંડું શોભતા આત્મન્ સમું
 મુજ લાડિલી!

મુજ કુંજ પેલી જો ઝુલે
પ્રભુનાં દીધાં કંઈ સુખ ફુલે
મારાં તારાં કંઈ કંઈ કુસુમ મધુરાં ખીલે:
સખિ! તુજ હૃદયજલ ત્યાં અમલ સીંચી શોભજે
મુજ લાડિલી!
-મહાકવિ નાનાલાલ
[પાછળ]     [ટોચ]