[પાછળ]
એક એવું ઘર મળે

એક એવું ઘર મળે આ વિશ્વમાં જ્યાં કશા કારણ વિના પણ જઈ શકું;
એક એવું આંગણું કે જ્યાં મને કોઈ પણ કારણ વગર શૈશવ મળે!

એક બસ એક જ મળે એવું નગર જ્યાં ગમે ત્યારે અજાણ્યો થઈ શકું:
‘કેમ છો?’ એવુંય ના કહેવું પડે સાથ એવો પંથમાં ભવભવ મળે!

એક એવી હોય મહેફિલ જ્યાં મને કોઈ બોલાવે નહિ ને જઈ શકું!
એક ટહુકામાં જ આ રૂંવે રૂંવે પાનખરના આગમનનો રવ મળે!
તો ય તે ના રંજ કૈં મનમાં રહે - અહીંથી ઊભો થાઉં ને મૃત્યુ મળે.

-માધવ રામાનુજ

ક્લીક કરો અને સાંભળો
સોલી કાપડિયાની સુંદર રજૂઆતઃ


[પાછળ]     [ટોચ]