[પાછળ]
ઈંધણાં વીણવાં ગૈ'તી

ઈંધણાં  વીણવાં ગૈ'તી મોરી  સૈયર,		
		ઈંધણાં વીણવાં ગઈ'તી રે લોલ,
વેળા બપ્પોરની થૈ'તી  મોરી સૈયર,		
		વેળા બપ્પોરની થઈ'તી રે લોલ.

ચૈતરનું આભ સાવ સૂનું સૂનું ને તોય		     
		કંઈથી કોકિલકંઠ  બોલે રે લોલ,
વનની વનરાઈ બધી નવલી તે કૂંપળે,		
		દખ્ખણને  વાયરે  ડોલે  રે લોલ.

જેની તે વાટ જોઈ રૈ'તી મોરી સૈયર,		
		જેની તે વાટ જોઈ રહી'તી રે લોલ,
તેની સંગાથ વેળ વ્હૈતી મોરી સૈયર,		     
		તેની સંગાથ વેળ વહી'તી રે લોલ.

સૂકી મેં વીણી કાંઈ ડાળી ને ડાળખી,		
		સૂકાં અડૈયાંને  વીણ્યાં  રે લોલ,
લીલી તે પાંદડીમાં મ્હેકંત ફૂલ બે'ક        
		મોર અંબોડલે  ખીલ્યા  રે લોલ.

વાતરક વ્હેણમાં નૈ'તી મોરી  સૈયર,		
		વાતરક વ્હેણમાં નહી'તી રે લોલ,
ઈંધણાં  વીણવાં ગૈ'તી મોરી  સૈયર,		
		ઈંધણાં વીણવાં ગઈ'તી  રે લોલ.
(તા.૪-૧૦-૧૯૪૯)				
-રાજેન્દ્ર શાહ
ક્લીક કરો અને સાંભળો
કૌમુદી મુનશીના સ્વરમાં આ કાવ્યઃ

[પાછળ]     [ટોચ]