[પાછળ] 
કામ કરે ઈ જીતે, રે માલમ

કામ કરે ઈ જીતે રે, માલમ!       
             કામ કરે ઈ જીતે
આવડો મોટો મલક આપણો       
         બદલે બીજી કઈ રીતે રે.

ખેતર ખેડીને કરો સીમ સોહામણી!   
            બાંધો નદીયુંનાં નીર;
માગે છે દેશ આજ મહેનત મજિયારી,  
            હૈયાનાં માગે ખમીર.

હાલો રે ખેતરે ને હાલો રે વાડીએ,    
          વેળા અમોલી આ વીતે;
આજે બુલંદ સૂરે માનવીની મહેનતના   
          ગાઓ જયજયકાર પ્રીતે.

-નાથાલાલ દવે
 [પાછળ]     [ટોચ]