[પાછળ]
ખુશ્બો ચૂપચાપ પ્રસારો

ફૂલને ફૂલ સ્વરૂપે જુઓ,  ગજરો ન કરો;
ખુશ્બો ચૂપચાપ પ્રસારો, એનો જલસો ન કરો!

પાનખરની ય અદબ હોય છે; જાળવવી પડે,
જો કે વગડો છે, છતાં ચૂપ રહો, ટહૂકો ન કરો!

સાચી ઓળખનો વધારે હશે સંભવ એમાં,
છો ને અંધાર યથાવત્ રહે,  દીવો ન કરો!

છે  તમારી જ  હયાતિનું  એ બીજું પાસું,
મોત આવ્યું તો ભલે, એનો યે પરદો ન કરો!
-ભગવતીકુમાર શર્મા
 
[પાછળ]     [ટોચ]