[પાછળ]
લાવો તમારો હાથ

લાવો તમારો હાથ, મેળવીએ ( કહું છું હાથ લંબાવી! ) કહો શું મેળવી લેવું હશે મારે? તમારા હાથમાં તો કેટલુંયે – ધન હશે, સત્તા હશે, કીર્તિ હશે… શું શું નથી હોતું તમારા હાથમાં? મારે કશાનું કામ ના, ખાલી તમારો હાથ… ખાલી તમારો હાથ? ના, ના, આપણા આ બેય ખાલી હાથમાંયે કેટલું છે! આપણા આ હાથમાં ઉષ્મા અને થડકો – અરે, એના વડે આવો, પરસ્પરના હૃદયનો ભાવ ભેળવીએ, અને બિનઆવડત સારું-નઠારું કેટલુંયે કામ કરતા આપણા આ હાથ કેળવીએ! અજાણ્યા છો? ભલે! તોયે જુઓ, આ હાથ લંબાવી કહું – લાવો તમારો હાથ, મેળવીએ!

-નિરંજન ભગત
[પાછળ]     [ટોચ]