[પાછળ]
ઓ મારી ગુજરાત!

ઓ મારી ગુજરાત! ઓ વ્હાલી ગુજરાત! ઓ મારી ગુજરાત! મા તારું ઉપવન અણમૂલ અમે મા એ ઉપવનના ફૂલ સમય આવતાં વજ્ર બનીશું, સાચવશું ના જાત! ઓ મારી ગુજરાત! આશ્રય આવે બાળ પરાયાં તારા ના કદી થાન સૂકાયાં ઉદારદિલ જે દેવા બેઠી તેને નિજ પર શી પંચાત ઓ મારી ગુજરાત! તારો અંક ખુંદી તે આગળ આજ ખુંદે ધરતીની ભાગળ તે ક્યમ ભૂલે તારી નદીનાં નીર તણી તાકાત ઓ મારી ગુજરાત! જીવવું તારું કામ કરીને મરવું તારું નામ સ્મરીને તારે અંકે ઊગો મા મારા નવજીવનનું પહેલું પ્રભાત ઓ મારી ગુજરાત!

-જયંત પાઠક
[પાછળ]     [ટોચ]