[પાછળ] 
સાંજ ઢળે સરિતાના તટમાં

સાંજ ઢળે સરિતાના તટમાં, ધીમા પવન ઝકોળે;
બેઠાં બેઠાં ઝાડ પરે કોઈ, પંખીડાં રસ ઘોળે.

જાતાં જાતાં એક નજર, મીઠી સૂરજની થાતી;
પાલવને સંકોરી  સરિતા,  ઘૂંઘટમાં શરમાતી.

ચાંચ ભૂલી ચકવાની ચકવી ડાળે કરિયું ચુંબન;
પાન ખર્યું જળમાં ને જળને ગાલે પડિયા ખંજન.

વેલ્યુંના  ચંદરવા  ઓઢી  બાંહે બાંહ પરોવે;
ક્યાં ગ્યાં રૂપતણાં પ્રતિબિંબો ઝાડ ઝકુમ્બી જોવે.

એક ઘૂંટ ભરી એ રંગના હોઠ જરા મલકાતા;
શ્યામ ગાલ સરિતાના ત્યાં તો રતુંબડા થઈ જાતા.

સૂતી માના અંગ પર બાળક ઊઠી ને ઘૂઘવતું;
એમ કિનારા પર સરિતાને ઝરણે ઝરણું દડતું.

દિવસનાં બીધેલ પશુડાં ભય વિણ પાણી પીતાં;
ટપકંતાં હોઠોથી મોતી  મોં કરી ઊંચું જોતાં.

લળી લળીને  તટના વૃક્ષો  માથેથી  ઓવારે;
સાસરીએ જાતી સરિતાની ફૂલડાં માંગ સવારે.

છાનું છપનું જો તું લજ્જા! ચન્દ્ર ઘડીક તું થોભે!
રૂપ ભરીને પી લ્યો મૂંગા મૂગાં ખોબે ધોબે.
-દાદુદાન પ્રતાપદાન ગઢવી - કવિ ‘દાદ’
 [પાછળ]     [ટોચ]