[પાછળ]
કરજમાં ન કાંધા ખપે

મને ન મરવું ગમે છૂટક ટૂંક હફ્તા વડે
મળે મરણ ગાય-ગોકુળ સમું ધીમું – વાવરે
યદા કૃપણ સંપદા અસહ લોભથી – ના ગમે
અનેક જન જીવતાં મરણ-ભાર માથે વહી

ભલે હલચલે જણાય જીવતાં છતાં દીસતાં
મરેલ શબ શા અપંગ જડ પ્રેત દીદારમાં
અને મનમાંય – ઓઢત ભલે ન કો ખાંપણ
મસાણ તરફે જતાં ડગમગંત પંગુ  સમાં

ગણું મરણ માહરું જનમસિદ્ધ શું માગણું 
અબાધિત લખેલ તામ્રપતરે  જિવાઈ સમું
ન કાં વસૂલ એ કરું મનગમંત રીતે જ હું
કરે કરજ કો લેણદાર ચૂકતું તકાદા વડે

ચહું જ ઉઘરાવવા મરણ એક હફ્તા વડે
બિડાય ભવચોપડો કરજમાં ન કાંધા ખપે

-ચુનીલાલ મડિયા
[પાછળ]     [ટોચ]