[પાછળ]
ભગવાનની પૂજારીને પ્રાર્થના

પ્રાર્થું આટલું એક પૂજારી
એકાદી તો આ મંદિરમાં
રાખ   ઉઘાડી  બારી
પ્રાર્થું આટલું એક પૂજારી

રહ્યો રુંધાઈ આતમ મારો યુગ યુગના બંધિયારે
અકળાયાને શેં  અકળાવે  આરતીના અંધારે
પ્રાર્થું આટલું એક પૂજારી

પગમાં દોરો કેડ કંદોરો ડોકે  હારની ભારી
અંગેઅંગ જંજીર જડી તેં તેની બળતરા કાળી
પ્રાર્થું આટલું એક પૂજારી

રમે તું રંગે ને હું તુરંગે આફત કેવી ઉતારી
મુક્તિ માગી મશ્કરી કર મા દયા હું યાચું તારી
પ્રાર્થું આટલું એક પૂજારી

-કરસનદાસ માણેક
[પાછળ]     [ટોચ]