[પાછળ] 
આંખ મીંચીને જોઉં તો દેખાય છે

આ અહીં પહોંચ્યાં પછી આટલું સમજાય છે
કોઈ કંઈ કરતું નથી આ બધું તો થાય છે

હાથ હોવાથી જ કંઈ ક્યાં કશું પકડાય છે
શ્વાસ જેવા શ્વાસ પણ વાય છે તો વાય છે

આંખ મીંચીને  હવે  જોઉં તો દેખાય છે
ક્યાંક કંઈ ખૂલી રહ્યું ક્યાંક કંઈ બિડાય છે

જે ઝળકતું  હોય છે  તારકોનાં મૌનમાં
એ જ તો સૌરભ બની આંગણે વિખરાય છે

શબ્દને અર્થો હતાં ઓગળી કલરવ થયાં
મન ઝરણ પંખી બધું ક્યાં જુદું પરખાય છે

-રાજેન્દ્ર શુક્લ
 [પાછળ]     [ટોચ]