[પાછળ]
કાગડો મરી ગયો

સડકની વચ્ચોવચ્ચ સાવ કાગડો મરી ગયો
ખૂલેખૂલો બન્યો બનાવ કાગડો મરી ગયો
નજરને એની કાળી કાળી ઠેસ વાગતી રહે
જમાવી એ રીતે પડાવ કાગડો મરી ગયો

આ કાગડો મર્યો કે એનું કાગડાપણું મર્યું
તું એ સિદ્ધ કરી બતાવ કાગડો મરી ગયો
શું કાગડાના વેશમાંથી કાગડો ઊડી ગયો
ગમે તે અર્થ  ઘટાવ  કાગડો મરી ગયો

શું કામ જઈને બેસતો એ વીજળીના તાર પર
નડ્યો છે જોખમી સ્વભાવ કાગડો મરી ગયો
અવાજ આપી કોણે એના શબ્દ છીનવ્યાં હતા
કરી કરીને  કાંવ... કાંવ  કાગડો મરી ગયો

સદાય મૃતદેહ ચૂંથી કોને એમાં  શોધતો
લઈ  બધા  રહસ્યભાવ  કાગડો મરી ગયો
લ્યો કાગડો હોવાનો એનો કાર્યક્રમ પૂરો થયો
હવે આ રાષ્ટ્રગીત ગાવ કાગડો મરી ગયો

રમેશ આમ કાગડાની જેમ તું કરાંજ મા
યુ સ્ટોપ સ્ટોપ સ્ટોપ નાઉ કાગડો મરી ગયો

-રમેશ પારેખ
[પાછળ]     [ટોચ]