[પાછળ]
આ કબૂતરનું શું કરવું ભલા

આ કબૂતરનું શું કરવું ભલા છાતીમાં આવી એક છાના ખૂણામાં એ ગૂપચૂપ ગોઠવે તણખલાં . ચોક સમું ભાળે તો પારેવાપણાને ચણમાં વેરાઈ જતાં આવડે આંસુના વૃક્ષ ઉપર ખાલી માળા જેવા જણમાં વેરાઈ જતાં આવડે ધીરેધીરે મુંઝારા ચણે જ્યારે આંખ હોય ભીની ને હોવ તમે એકલા આ કબૂતરનું શું કરવું ભલા . જાણે છે પાછું ન આવવાનો અર્થ એને પીછાંનું ખરવું સમજાય છે પોતીકાપણાના જતન થકી સેવેલું ઈંડું ફૂટે તો શું થાય છે બારી પર સાંજ ઢળ્યે બેસીને ડૂમાના સૂરજ ગણ્યા હશે કેટલા આ કબૂતરનું શું કરવું ભલા

-સંદીપ ભાટિયા

[પાછળ]     [ટોચ]