[પાછળ] 

નેપુર તારાં રુમઝુમ વાગે

જૂઠી તે રીસની રાગે નેપુર તારાં રુમઝુમ રુમઝુમ વાગે રૂપાળવી કામના હજાર કાંઈ બ્હાના કરીને અહીં અમથી ન આવતી લાગે જૂઠી તે રીસની રાગે નેપુર તારાં રુમઝુમ રુમઝુમ વાગે અમથી નજર વાળી લેતી ભલેને રહે છણકાની રીત નહિ છાની સાચા તે રૂપિયાની હોડ અમારી જંઈ ઓછો ન સોળેસોળ આની આવડો ફુંફાડો ન રાખિયે નકામ એને નાનો ગોવાળિયો ય નાથે જૂઠી તે રીસની રાગે નેપુર તારાં રુમઝુમ રુમઝુમ વાગે -રાજેન્દ્ર શાહ
 [પાછળ]     [ટોચ]