[પાછળ]
કંચુકી-બંધ છૂટ્યા ને

કંચુકી-બંધ છૂટ્યા ને હઠ્યું જ્યાં હીર-ગુંઠન,
હૈયાનાં લોચનો જેવાં દીઠા બે તાહરા સ્તન.

વૃત્તિઓ પ્રેમની સર્વે કેન્દ્રિત થઈ જ્યાં રહી;
પ્રીતના પક્ષીનો માળો રાતી નીલી નસો મહીં.

અગમ્ય રૂપનાં  કિન્તુ  ત્વચા તો પારદર્શક,
મનના  લોહને  મારા  ચુંબક  જેમ  કર્ષક.

દીસંત આમ તો જાણે ઘાટીલી નાની ગાગર,
જાણું છું ત્યાં જ છૂપા છે શક્તિના સાત સાગર!

મન્મથ-મેઘ ઘેરાતા  કાયના  વ્યોમમાં  લસે,
તારા ત્યાં સ્તનના જાણે મોરલા ગ્હેકી ઊઠશે!

દીઠું મેં એવું એવું  કૈં ભાવિ ને ગત કાલની,
વસંતો ઊર્મિઓ  વેરે સાંપ્રતે હ્યાં જ વ્હાલની;

કંચુકી-બંધ છૂટ્યા ને–		
રહસ્ય-બંધને બાંધ્યો...		

-પ્રિયકાન્ત મણિયાર

[પાછળ]     [ટોચ]