[પાછળ]
નયણાં

ઊના રે પાણીના અદ્ભુત માછલાં- એમાં આસમાની ભેજ, એમાં આતમાનાં તેજ; સાચાં તો યે કાચાં જાણે કાચનાં બે કાચલાં: ઊના રે પાણીના અદ્ભુત માછલાં. સાત રે સમંદર એના પેટમાં- છાની વડવાનલની આગ, અને પોતે છીછરાં અતાગ: સપનાં આળોટે એમાં છોરુ થઈને ચાગલાં: ઊના રે પાણીના અદ્ભુત માછલાં. જલના દીવા ને જલમાં ઝળહળે, કોઈ દિન રંગ ને વિલાસ, કોઈ દિન પ્રભુ તારી પ્યાસ: ઝેર ને અમરત એમાં આગલાં ને પાછલાં ઊના રે પાણીના અદ્ભુત માછલાં.

-વેણીભાઈ પુરોહિત ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]