[પાછળ]
જીવન અંજલિ થાજો

જીવન  અંજલિ  થાજો!
મારું જીવન અંજલિ થાજો!

ભૂખ્યાં કાજે ભોજન બનજો, તરસ્યાંનું જળ થાજો;
દીનદુ:ખિયાંનાં આંસુ લો’તાં અંતર કદી ન ધરાજો!

મારું જીવન અંજલિ થાજો !

સતની કાંટાળી  કેડી પર પુષ્પ બની પથરાજો,
ઝેર જગતનાં જીરવી જીરવી અમૃત ઉરનાં પાજો!

મારું જીવન અંજલિ થાજો!

વણથાક્યા ચરણો મારા નિત તારી સમીપે ધાજો;
હૈયાના પ્રત્યેક  સ્પંદને  તારું  નામ  રટાજો!

મારું જીવન અંજલિ થાજો!

વમળોની વચ્ચે નૈયા મુજ હાલક ડોલક થાજો;
શ્રદ્ધા કેરો દીપક મારો નવ કદીયે ઓલવાજો!

મારું જીવન અંજલિ થાજો!

-કરસનદાસ માણેક

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]