[પાછળ]
      મીણબત્તીની શોધાશોધ

હું એકાગ્ર ચિત્તે વાંચું છું સામેની બારીનો રેડિયો મારા કાનમાં કંઈક ગર્જે છે. દીવાલ પરનું ઈલેકિટ્રક ઘડિયાળ વર્તમાન સાથે ઘસાતું ચાલે છે. ટ્યૂબલાઈટનું સ્ટાર્ટર તમરાંનું ટોળું થૈ કણસ્યા કરે છે. ઉઘાડા પડેલા દરવાજાની ઘંટી ડચકાં ભરતી રણકે છે. ઘરનો નોકર દૂધવાળા જોડે અફવાઓની આપલે કરે છે. પડોશણનો અપરિચિત ચહેરો કૂથલીના ડાયલ ફેરવે છે. રસ્તા પરનો નાહકનો ઝઘડો બારી વાટે મારા ઘરમાં પ્રવેશે છે. ઓચિંતો ફ્યૂઝ જતાં, લાઈટ અંધારું થઈને પથરાઈ જાય છે. મારો આખો માળો અંધારો ધબ... નીચલે માળથી વ્યાસ બૂમ પાડે છે: ‘કાલિદાસ! તુકારામ! અલ્યા નરસિંહ! અરે, કોઈ તો ઈલેક્ટ્રિશ્યનને બોલાવો!’ બાજુવાળાં મીરાંબહેન સ્વસ્થ અવાજે કહે છે: ‘અરે! ગિરિધર! સાંભળે છે કે,- પહેલાં મીણબત્તી તો લાવ...’ અને- મારી ચાલીમાં મારા માળામાં મારા ઘરમાં મારા દેશમાં મીણબત્તીની શોધાશોધ ચાલે છે... -જગદીશ જોશી

[પાછળ]     [ટોચ]