[પાછળ]
       હું ગુલામ?
 
     હું ગુલામ?
     સૃષ્ટિ–બાગનું અતૂલ ફૂલ માનવી ગુલામ?

     સ્વચ્છંદ પંખી ઊડતાં, સ્વતંત્ર પુષ્પ ખીલતાં
     હલાવતાં સુડાળ ઝાડ, ના કહેતું કોઈ ના;

     સરે  સરિત નિર્મળા, નિરંકુશે ઝરે ઝરા;
     વહે સુમંદ નર્તનો, ન કોઈ હાથ દેતું ત્યાં;

     સિંધુ  ઘૂઘવે કરાળ.  ઊછળે  તરંગમાળ,
     ગાન કોઈ રોકતું ન, નિત્ય ગીત ગાજતા;

     સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ તમામ,
     એક માનવી જ કાં ગુલામ?!

       -ઉમાશંકર જોશી
[પાછળ]     [ટોચ]