[પાછળ]
તને જોઈ જોઈ તો ય તું અજાણી

તને જોઈ જોઈ તો ય તું અજાણી (જાણે) બીજને ઝરુખડે ઝૂકી'તી પૂર્ણિમા ઝાઝેરો ઘૂમટો તાણી વ્યોમ ને વસુંધરાની કન્યા કોડામણી તું તો છે સંધ્યાની શોભા સોહામણી લોચને ભરાય તો ય દૂર દૂર ધામની વાયુની લ્હેર સમી અંગને અડી છતાં ય બાહુને બંધને ના સમાણી તને જોઈ જોઈ તો ય તું અજાણી પોઢેલો મૃગ મારા મનનો મરુવને જલની ઝંકોર તારી જગવી ગૈ એહને સીમ સીમ રમતી તું ના'વતી જરી કને સાબરના નીતરેલ નીર તું ભલે હો આજ મારે તો ઝાંઝવાના પાણી તને જોઈ જોઈ તો ય તું અજાણી (૨૭-૦૨-૧૯૪૭) -રાજેન્દ્ર શાહ

[પાછળ]     [ટોચ]