[પાછળ]
એક્વેરિયમમાં તરે છે
એક્વેરિયમમાં તરે છે માછલી ન જિંદગી સ્મરે છે પાછલી? અહીં પ્રકાશ કિંતુ સૂર્યનો નહીં, ‘નિયોન’ પાશ ને સમુદ્રનું જ જલ પરંતુ અહીં તરંગનું ન બલ નેત્રરાંકડી છતાં ય પુચ્છ વાંકડી ન જાણતી કે સૃષ્ટિ સાંકડી અહીં કઠોર, કાંકરેટ કાચની નઠોર, જૂઠ સૃષ્ટિ આ ન સાચની વેંતવેંતમાં જ ગાઉ ગાઉ માપવા અને ન ક્યાં ય પહોંચવું સદા ય વેગમાં જ પંથ કાપવા ન થોભવું, ન શોચવું મનુષ્ય (કાચ પાર હું સમાં ઘણાં અહીં ફરે) ન કોઈ જેમનાં પ્રદર્શનો ભરે! કને જ આ કલા ભણી અગમ્ય શી ગણી તરે છે માછલી ન જિંદગી સ્મરે છે પાછલી!
-નિરંજન ભગત
[પાછળ]     [ટોચ]