[પાછળ]
હાલો પથ્થારી ફેરવીએ દેશની

તમને જરૂર છે ટેકાની ભાઈ મારા અમને જરૂર છે કેશની હાલો પથ્થારી ફેરવીએ દેશની છ મહિના ચાલે તો ગંગાજી નાહ્યાં આ વર્ષોની વાર્તાયું મેલો સાત પેઢી નિરાંતે બેસીને ખાય બસ એટલો જ ભરવો છે થેલો દોવા દે ત્યા લગી જ આરતીયું ઊતરે છે કાળી ડિબાંગ ભેંસની હાલો પથ્થારી ફેરવીએ દેશની ફાઈલોના પારેવાં ઘૂ ઘૂ કરે છે હવે ચોકમાં દાણા તો નાખો ગમ્મે તે કામ કરો અમને ક્યાં વાંધો છે પણ આપણા પચાસ ટકા રાખો ચૂલે બળેલ કૈંક ડોશીયુંના નામ પર આપી દ્યો એજન્સી ગેસની હાલો પથ્થારી ફેરવીએ દેશની દેકારા પડકારા હોબાળા રોજેરોજ વાગે છે નીત નવાં ઢોલ જેને જે સોંપાશે એવો ને એવો અહીં અદ્દલ ભજવશે ઈ રોલ નાટક કંપનીયું ઈર્ષા કરેને ભલે આપણે ત્યાં ભજવાતા વેશની હાલો પથ્થારી ફેરવીએ દેશની

-કૃષ્ણ દવે

[પાછળ]     [ટોચ]