[પાછળ] 
અકારણે આજ મારું મન

અકારણે આજ મારું મન ઘેલું ઘેલું થાય!
મૂંગું રહેવા જેમ મનાવું તેમ એ વ્હેલું ગાય!

મારે અધરે સ્મિત ફૂટે  
      તો ઝાકળ થૈને છાય,
નેનમાંથી જો નીર છૂટે  
      તો હસી હસી ન્હાય;

વણજોયાને વ્હાલ કરે ને નિજનાને ના ચ્હાય!
અકારણે આજ મારું મન ઘેલું ઘેલું થાય!

લોકની માયા શીય કીધી  
      તે નિજમાંયે ના માય,
કોકની છાયા જોઈ લીધી  
      કે ચરણ ચૂમવા જાય;

ક્યારેય જે ન નોતરે એને ઘેર એ પ્હેલું જાય!
અકારણે આજ મારું મન ઘેલું ઘેલું થાય!
(૧૯૪૮)

-નિરંજન ભગત
 [પાછળ]     [ટોચ]