[પાછળ]
ભીંત ફાડીને પીપળો

ભીંત ફાડીને પીપળો રે ઊગ્યો, જીરણ એની કાયા, રે હો જીરણ એની કાયા: કાંકરી-ચૂનો રોજ ખરે ને ધ્રૂજે વજ્જર-પાયા, રે હો ધ્રૂજે વજ્જર-પાયા! પાંદડે પાંદડે તેજ ફરૂકે, મૂળ ઊંડેરા ઘાલે, રે હો મૂળ ઊંડેરા ઘાલે: ચોગમ આડા હાથ પસારી ગઢની રાંગે ફાલે, રે હો ગઢની રાંગે ફાલે! કોક કોડીલી પૂજવા આવે, છાંટે કંકુ-છાંટા, રે હો છાંટે કંકુ-છાંટા: સૂતરનો એક વીંટલો છોડી ફરતી એકલ આંટા, રે હો ફરતી એકલ આંટા! ભીંત પડી, પડ્યો પીપળો એક દી ડાળીયું સાવ સુકાણી, રે હો ડાળીયું સાવ સુકાણી: ચીરતો એનું થડ કુહાડો, લાકડે આગ મુકાણી, રે હો લાકડે આગ મુકાણી. જડને ટોડલે ચેતન મ્હોરે, પૂજવા આવે માયા, રે હો પૂજવા આવે માયા: લાખ કાચા લોભ-તાંતણે બાંધે, મનવા! કેમ બંધાયા? મારા મનવા! કેમ બંધાયા?

-વેણીભાઈ પુરોહિત ક્લીક કરો અને સાંભળો દિલીપ ધોળકીયાના સ્વરમાં આ સુંદર રચનાઃ
[પાછળ]     [ટોચ]