[પાછળ]
મોતની ય બાદ તારી ઝંખના

મોતની ય બાદ  તારી  ઝંખના  કરતો  રહ્યો
કે તું જન્નતમાં મળે એવી દુઆ કરતો રહ્યો

જો તું જાણે તો ભરી મહેફિલ તજીને સાથ દે
એવી  એકલતાભરી મારી  દશા  કરતો રહ્યો

એ હતો એક મોહ કે રહેશું જીવનભર સાથમાં
પ્રેમ તો એ છે જે આપણને જુદા કરતો રહ્યો

મેં બુરા ખ્યાલો ય રાખ્યા, ને અમલ પણ ના કર્યો
પાપની ને  પુણ્યની  ભેગી મજા  કરતો રહ્યો

ક્યાં અનુભવ જિંદગીના,  ક્યાં કવિતાનો નશો
ઝેર જે  મળતું ગયું,  એની સુરા કરતો રહ્યો

ન્યાય પણ ‘બેફામ’ આ પાપી યુગે અવળો કર્યો
પુણ્ય  મેં જે જે કર્યાં  એની સજા કરતો રહ્યો

-બરકત વિરાણી ‘બેફામ’
[પાછળ]     [ટોચ]