[પાછળ]
સે સોરી! માય સન, સે સોરી!

છ છ કલાક સ્કૂલ ત્રણ ત્રણ કલાક ટ્યૂશન તોય આ નોટ કોરી સે સોરી! માય સન, સે સોરી! ઘસી ઘસી પીવડાવી અઢળક બદામ વળી માથે તે ચોપડ્યું ઘી યાદદાસ્ત માટે તે શંખપુષ્પીની કંઈ બાટલીઓ પેટમાં ભરી કેમે કરી ન યાદ રહેતું તને લેશન યાદ રાખે તું સિરિયલની સ્ટોરી સે સોરી! માય સન, સે સોરી! પંખી તો બચ્ચાંને ઊડતાં શીખવે અને માણસ બચ્ચાંને આપે પિંજરું મમ્મી ક્યાં જાણે કે કોરી નોટબૂકમાં બાળ લાવ્યું છે આખું આભ દોરી સે સોરી! માય સન, સે સોરી! તારે હો ઊંઘવું ત્યારે જગાડું હું જાગવું હો ત્યારે સુવડાવું પરીઓના દેશમાંથી ઊડતો ઝાલીને તને રિક્ષામાં ખીચોખીચ ઠાંસું જેવો દફતરનો ભાર એવો ભણતરનો ભાર જાણે ઊંચકે મજૂર કોઈ બોરી સે સોરી! માય સન, સે સોરી! ટીચર તો ટોકે છે મમ્મી તો રોકે છે બોલે નહિ પપ્પા, બે ઠોકે કોઈ જો પૂછે કે ચાલે છે કેમ? ત્યારે અમથું બોલાઈ જાય, ઓકે! મૂડલેસ રહેતું તે મૂંજી ગણાતું બાળ મૂડમાં રહે તો ટપોરી સે સોરી! માય સન, સે સોરી!

-રઈશ મનીઆર

[પાછળ]     [ટોચ]