[પાછળ]
અજંતા-ઈલોરા

થાપા અહીં કુંકુમના કર્યાં તેં પ્રવેશતાં આ ઘરમાં વધૂ બની, આ ભીંત પે દૂધ તણો હિસાબ; યાદી પણે છે કપડાં તણી લખી; આ હાર આખી લખી આંકડાની ચિરંજીવીએ ગણિતજ્ઞ કો બની! તારા ભણી ક્રોધથી તાક્યું ખાસડું, દીવાલને અંગ થયો અહીં ઘા! નિશ્વાસ તારા કંઈ આંકી છે ગયા લાચારી કેરી લિપિઓ હજાર. દારિદ્ર ટાંકણું હાથમાં લઈ કોર્યાં જમાને કંઈ શિલ્પ આપણાં: આ આંખની ઊંડી ગઈ બખોલ, ને હાડકાંની કશી તીક્ષ્ણ ધાર; આ પાસળીઓ તણું રે શું સૌષ્ઠવ, દેવો બની મુગ્ધ જુએ, શું ગૌરવ! અમે રચ્યાં છે અહીં સાથ સાથે જુઓ અજંતા વળી આ ઈલોરા- આ ઓરડીમાં દસ બાય દસની.

-સુરેશ જોશી

[પાછળ]     [ટોચ]