[પાછળ]

જ્યાં ચરણ રુકે ત્યાં કાશી

જ્યાં ચરણ રુકે ત્યાં કાશી. ઝાકળના બિન્દુમાં જોયો, ગંગાનો જલરાશિ. જ્યાં પાય ઊઠે ત્યાં રાજમાર્ગ, જ્યાં તરતો ત્યાં મહાસાગર, જે ગમ ચાલું એ જ દિશા, મુજ ધ્રુવ વ્યાપે સચરાચર; થીર રહું તો સરકે ધરતી, હું તો નિત્ય પ્રવાસી સ્પરશું તો સાકાર, ન સ્પરશું તો જે ગેબી માયા, હું જ ઉકેલું, હું જ ગૂંચવું, એવા ભેદ છવાયા; હું જ કદી લપટાઉં જાળમાં, હું જ રહું સન્યાસી. હું જ વિલાસે રમું, ધરી લઉં હું જ પરમનું ધ્યાન; કદી અયાચક રહું, જાચી લઉં કદી દુષ્કર વરદાન; મોત લઉં હું માગી, જે પળ, લઉં સુધારસ પ્રાશી! (૧૯૫૬)

-હરીન્દ્ર દવે

[પાછળ]     [ટોચ]