[પાછળ]
આપ જ આવા તો જોયા

આપ જ આવા તો જોયા, પિતા પ્રભુ! આપ જ આવા તો જોયા! મેં તો માનેલું, કે ખોયા, પિતા પ્રભુ! આપ જ આવા તો જોયા! દુર્બલ, દીન, નિરાશ વળેલો, દૂરથી દેખી શું રોયા! પિતા પ્રભુ! આપ જ આવા તો જોયા! પંકનિમગ્ન હતાં ચરણો તે, પોતે દયાથી શું ધોયા, પિતા પ્રભુ! આપ જ આવા તો જોયા! સ્વચ્છ કરી જખમો સહુ જૂના, લેપ લગાડી લોહ્યાં! પિતા પ્રભુ! આપ જ આવા તો જોયા! મેં તો માનેલું, કે ખોયા, પિતા પ્રભુ! આપ જ આવા તો જોયા! આપ જ આવા તો જોયા, પિતા પ્રભુ! આપ જ આવા તો જોયા!

-મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’

[પાછળ]     [ટોચ]