[પાછળ]
ચાલ ફરીએ!

ચાલ, ફરીએ! માર્ગમાં જે જે મળે તેને હૃદયનું વ્હાલ ધરીએ! બહારની ખુલ્લી હવા આવે અહીં, ક્યાં લૈ જવા? જ્યાં પંથ નવા, પંથી નવા; એ સર્વનો સંગાથ છે તો નિત નવા કૈં તાલ કરીએ! એકલા રહેવું પડી? આ સૃષ્ટિ છે ના સાંકડી! એમાં મળી જો બે ઘડી ગાવા વિષે, ચ્હાવા વિષે; તો આજની ના કાલ કરીએ! ચાલ ફરીએ!

-નિરંજન ભગત

[પાછળ]     [ટોચ]