[પાછળ]
મને ગમતાં બે ચિત્ર

જગનાં સહુ ચિત્રોમાં માત્ર બે જ મને ગમે :
એક તો એ કે જહીં કોઈ કન્યા, કોઈ કુમારનો
લઈને પગ ખોળામાં, વ્હાલની ભરતી ઉરે
આણી, વદી  મીઠાં વેણ, ને વેણે  વેદના
હરી ને હળવે હાથે કાંટાને  હોય કાઢતી!

ને બીજું જ્યાં કુમાર એ કાંટાના ભયને પરો
કરી ને કોમળ અંગે ઊંડા ઊઝરડાં સહી,
ને લહી પીલુંડાં જેવા લોહીના ટશિયા કરે,
ચૂંટી પાકાં ટબા બોર કન્યાને હોય આપતો,
ને ખાધાથી ખવાડીને ખુશી ઓર મનાવતો!

-દેવજી રા. મોઢા
[પાછળ]     [ટોચ]