[પાછળ]

દૂધમાં સાકર સૌ પારસી પૂજક અગ્નિના જે, ઈરાન છોડે નિજ ધર્મ કાજે; સમુદ્ર ખેડી ગુજરાત આંગણે, સંજાણ આવી નિજ ભૂમિ આ ગણે. સંજાણનો જેહ સુજાણ રાણો તેની કને દૂત વદંત શાણો: ‘છીએ વિદેશી વસવાટ આપો, ધર્મી જનોનું નૃપ દુઃખ કાપો!’ રાણો વિચારે તસુ ભોંય છે ના, વસી નવી કો વસતી શકે ના. કહ્યું દઈ દૂધ ભરેલ પ્યાલો: ‘ક્‌હેજે ગુરુને અમ ભેટ આ લો!’ દૂતે જઈ પાત્ર દીધું છલોછલ, જોઈ વિમાસે ગુરુ શાંત નિશ્ચલ. ઘડી પછી સાકર થોડી લીધી, ભરી ભરી મૂઠી ઉમેરી દીધી. ને પાત્ર એ દૂધનું દૂત સાથે પ્હોંચાડ્યું પાછું તહીં ભૂપ હાથે. જોયું નૃપે બિંદુ તૃણેથી ચાખી: ‘રે દૂધમાં સાકર છે શું નાખી? જા દૂત તારા ગુરુને કહેજે, થશે તમારો વસવાટ સહેજે. છે દૂધમાં સાકર આ સમાઈ, એવા જ રહેજો બની ભાઈ ભાઈ. છો ગૌર છો ધીર ગંભીર વીર, મા ભૂમિનું નીવડશો જ હીર.’ વર્ષો હજારેક પછી વહી ગયાં, છે પારસી ગુર્જરી હીર થૈ રહ્યા. (૧૯૪૯) -ઉમાશંકર જોશી

[પાછળ]     [ટોચ]