[પાછળ]

ઝાડ એના પાંદડાંને પૂછે છે

ઝાડ એના પાંદડાંને પૂછે છે- કેમ? તું મારું નથી એવો શા માટે પડ્યો તને વ્હેમ? પાંદડાએ પૂછ્યુ કે, મારું નામ પાન છે તો શા માટે તારું નામ ઝાડ છે? શા માટે તારી ને મારી વચ્ચાળ આમ ડાળી ને ડાળખાંની આડ છે? ઝાડવું કહે કે તારી વહાલુડી લીલપને સાચવું છું, આવડે છે એમ! પાંદડું કહે કે, મારે અડવું આકાશને ને તું મને શા માટે બાંધતું? ઝાડવું કહે કે, એ તો ધરતીનું વ્હાલ છે… જે સૌ સાથે આપણને સાંધતું તૂટવાનો અર્થ તને અડકે નહીં, તોડે નહીં એને હું કહું મારો પ્રેમ!

-રમેશ પારેખ

[પાછળ]     [ટોચ]